عناوین طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی پیشنهادی در بخش خدمات

طرح توجیهی فنی و اقتصادی مجتمع ورزشي
طرح توجیهی فنی و اقتصادی مركز راديوتراپي درمان سرطان با پرتو ايكس و گاما
طرح توجیهی فنی و اقتصادی جمع آوري شير
طرح توجیهی فنی و اقتصادی خدمات بينايي سنجي٬ چشم پزشكي٬ فروش لوازم و مواد چشم پزشكي
طرح توجیهی فنی و اقتصادی خدمات تراکتهای تبليغاتی, کليپهای تبليغاتی و آموزشی : تيزرهای تبليغاتی

 

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات می باشد.

 

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.