اهداف،اولويت ها و شرايط طرح هاي آمايش صنعت و معدن

نوشته شده توسط Ali Ataei

فرايند اعطای تسهیلات :

الف)نام نویسی اینترنتی و تحویل مدارک (به صورت دستی)

ب)بررسي تقاضا در سازمان صنايع و معادن استان

پ)بررسي در كارگروه استان و گزینش متقاضیان

ت)بررسي نهايي توسط دفتر نظارت و ارزیابی با همکاری دفاتر تولید

ث)تأييد نهايي در ستاد و معرفي به بانك براي پرداخت تسهيلات

كليات

نظر به اهميت بحث سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نياز مبرم صنعتگران به اين تسهيلات و همچنين همراستا بودن اين مقوله با اهداف كلي طرح آمايش،تسهيلات سرمايه در گردش مورد توجه ویژه قرار مي گيرد.

به همين منظور اين تسهيلات در طرح آمايش صنعت و معدن در كنار كانال هاي قبلي دريافت تسهيلات سرمايه در گردش به متقاضيان واجد شرايط اعطا مي شود.

اهداف

الف)بهره برداری از سرمايه گذاری های انجام شده در واحدهاي توليدي

ب)استفاده بهينه از امكانات، تجهيزات و نيروي كار واحد هاي توليدي

پ)حمايت از سرمايه گذاری در بخش صنعت و معدن

ت)توجه ویژه به سرمايه گذاران با سابقه در زمينه صنعت و معدن

ث)تأمین هزينه هاي توليدي واحدهاي داراي اولويت

اولويت ها

الف)ميزان ارزش افزوده

ب)ميزان اشتغال

پ)توليد محصولات صادراتي

ت)داشتن رقابت پذیری

ث)اهمیت محصول تولیدی و نقش آن در سبد مصرفی جامعه

ج)تأمین مواد اولیه یا قطعات واحدهای تولیدی دیگر

چ)داشتن مشتریان بالقوه و بالفعل

شرايط

1) عدم مشكل فروش توليدات در بازار

2) عدم امكان تأمین سرمايه در گردش از طريق افزايش سرمايه از سوي سهامداران

3) عدم امكان تبديل دارائيهاي غير عملياتي به عملياتي

عدم امكان پيش فروش محصولات (4

5) سرمايه در گردش جهت واحدهاي در حال فعاليت كه با تزريق اين مبالغ فعاليت جاري آنها تسريع مي گردد و يا واحدهاي متوقفي كه با اعطاي اين تسهيلات مشكلات آنها مرتفع مي شود و توليد و عرضه خود را ادامه مي دهند مي باشد.

6) واحدهاي متقاضي بايد از سقف اعتباري مناسب نزد بانك عامل برخوردار باشند و يا از طريق وثايق معتبر و يا هرگونه تضمين مورد قبول ديگري به بانك عامل متعهد شوند.

7)واحدهايي كه به ساير بانك ها تعهد قبلي دارند با تجديد ارزيابي و يا سپردن وثايق جديد قادر به بهره گيري اين تسهيلات از طريق بانكهاي عامل طرح (صنعت و معدن و ملت) مي باشند.

8) دوره استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش ارزي ريالي 6ماه پيش بيني شده و در شرايط ویژه حداكثر زمان بازپرداخت سرمايه درگردش يك سال پيش بيني شده است. (مدت اعتبار معرفی به بانک 2 ماه از تاریخ صدور می باشد و در صورت نیاز تمدید خواهد شد).

9)سياست بانك صنعت و معدن در پرداخت تسهيلات به شركت هاي داراي بدهي به سيستم بانكي تعيين تكليف بدهي و ترتيب باز پرداخت نزد بانك تسهيلات دهنده و اعلام آن به اين بانك مي باشد. همچنين اين بانك به متقاضياني كه از اين بانك تسهيلات دريافت داشته وبدهي آنها معوق گرديده تا زمان تصفيه كامل بدهي يا ترتيب بازپرداخت بدهي، تسهيلات جديدي پرداخت نمي نمايد.

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره جهت دريافت تسهيلات از شبكه بانكي كشور  می باشد.

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.