مدارك مورد نياز طرح هاي آمايش صنعت و معدن

نوشته شده توسط Ali Ataei

مدارك مورد نياز طرح هاي آمايش صنعت و معدن

ارسال اصل يا رونوشت تائيد شده مدارك ذيل توسط سازمان صنايع و معادن استان براي ادامه فرايند به دبيرخانه ستاد راهبردي الزامي مي باشد.
1) تصوير جواز تأسيس يا توسعه

2) گزارشي از وضعيت طرح هاي معرفي شده شامل چكيده مشخصات فني و اقتصادي (برگه ي چاپ شده ي اطلاعات ثبت نام تكميلي تعبيه شده در سايت به همراه فرم پيوست شماره

2) و اظهار نظر كارشناس مربوط در خصوص توجيه فني و اقتصادي طرح.

3) جدول تكميل شده ي فرم هاي امتياز بندي و دلايل انتخاب متقاضي نسبت به ديگر متقاضيان با ذكر امتياز

4)مدارك تصديق كننده اظهارات جدول امتيازات (مدارك لازم جهت اطمينان از صحت اظهارات مندرج در هر بخش)

5)ارائه طرح توجیه مالی، فنی و اقتصادی(FS)

6) پروفرماي ماشين آلات با ذكر مشخصات فني صادره از سازنده اصلي ماشين آلات به همراه ليست دقيق تفكيكي و قيمت هاي مربوط

كاتالوگ و مشخصات فني ماشين آلات

7)در صورت وجود (CD)ماشين آلات خط توليد نيز ارسال گردد

8) اساسنامه شركت و آخرين تغييرات

9) مصوبه هيأت مديره جهت اجراي طرح

10)كپي شناسنامه و كارت ملي و مدارك تحصيلي و سوابق تجربي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل

11)پيشينه ي شركت، مدير عامل و اعضاي هيئت مديره

12)پيوست شماره 3

13)ارائه گزارش از مجموعه توانمندي هاي متقاضي و سهامداران در ايجاد و بهره برداري شامل:

الف)توانمندي هاي بالقوه يا بالفعل براي حضور موفق متقاضي در بازار به همراه مستندات مرتبط

ب)سوابق در راه اندازي و بهره برداري طرح و طرح هاي مشابه در زمينه هاي مختلف فني و مهندسي و مديريتي

ج)توان مالي متقاضي براي جذب و مديريت منايع مالي در دوره راه اندازي

د)نحوه عملكرد متقاضي نسبت به تعهدات احتمالي قبلي

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره جهت دريافت تسهيلات از شبكه بانكي كشور  می باشد.

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.