خلاصه گردش كار

نوشته شده توسط Ali Ataei

خلاصه گردش كار

پس از اتمام ثبت نام تكميلي توسط متقاضي در سايت آمايش، سازمان صنايع و معادن استانها مدارك متقاضي را دريافت كرده و پس از بررسي مدارك ،جدول امتياز بندي و اظهارات متقاضي ،فرم بررسي اوليه را در سايت تكميل مي نمايند.سازمان براي 2 متقاضي كه بيشترين امتياز را دارند موافقت اوليه صادر كرده و اين دو متقاضي موظفند طبق درخواست سازمان نسبت به تهيه طرح امكان سنجي اقدام نمايند.كارگروه صنعت و معدن پس از بررسي نظر سازمان،طرح توجيهي و مدارك دريافتي از سازمان براي متقاضي نهايي جواز تأسيس صادر مي كند و تمام نتايج و مدارك و بررسي ها به دبيرخانه ستاد راهبردي ارسال مي شوند و پس از ارسال مدارك به دفتر نظارت و ارزيابي و بانك اين دو نهاد به ترتيب از بعد فني - تكنولوژيكي و مالي اقتصادي بررسي هاي خود را انجام داده و پس از اعلام موافقت آنها طرح براي تصويب نهايي به ستاد راهبردي ارسال مي شود تا پس از تصويب جهت دريافت تسهيلات به بانك معرفي شود.

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره جهت دريافت تسهيلات از شبكه بانكي كشور  می باشد.

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.