چكيده طرح توليد

نوشته شده توسط Ali Ataei

چكيده طرح توليد

1) نام شركت

2) نوع توليد

3) محل اجراي طرح

4) ميزان پيشرفت طرح

5) توانمندي بالقوه و بالفعل متقاضي يا عوامل مديريتي طرح براي كسب سهم بازار

6) سطح علمي هر يك از عوامل اجرائي و مديريتي طرح

7) سابقه فني قبلي در اجرا يا بهره برداري از طرحهاي مشابه يا حتي متفاوت

8) تيم هاي همكار يا مشاوران در زمينه هاي مختلف فني و...

9) ميزان دارائيهاي سهامداران

10) سوابق مالي طرحهايي كه قبلا توسط متقاضي اجرا گرديده اند

11)ظرفيت عملي ساليانه

12)مشخصات فني محصول

13)روش توليد

14)مشخصات ماشين آلات خارجي به تفكيك ظرفيت،قيمت،شركت و كشور سازنده

15)مشخصات ماشين آلات داخلي به تفكيك ظرفيت،قيمت و شركت سازنده

16)نحوه تامين دانش فني

17)مساحت زمين

18)مساحت زير بنا به تفكيك توليدي و غير توليدي

19)تعداد نيروي انساني

20)ميزان مصرف ساليانه انرژي به تفكيك برق و آب و سوخت

21)ميزان سرمايه گذاري ثابت

22)ميزان سرمايه در گردش

23)ميزان سرمايه گذاري كل

24)قيمت تمام شده واحد محصول در ظرفيت نهايي

25)قيمت فروش واحد محصول در ظرفيت نهايي

26)قيمت فروش كل در ظرفيت نهايي

27)ميزان سود ساليانه در ظرفيت نهايي

28)نقطه سر به سر

29)زمان بازگشت سرمايه

30)نرخ بازده داخلي

31)نسبت سرمايه گذاري ارزي به سرمايه گذاري ثابت

32)نحوه تهيه و تامين مواد اوليه براي طرح هاي خاص از مراجع ذيصلاح

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره جهت دريافت تسهيلات از شبكه بانكي كشور  می باشد.

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.