طرح هاي ايجادي

نوشته شده توسط Ali Ataei

شرح فرايند اعطای وام برای طرح هاي ايجادي آمايش :

1) ثبت نام تكميلي

2) بررسي تقاضا واعلام موافقت اوليه

3) ارائه طرح توجيهي توسط متقاضيان داراي موافقت اوليه

4) بررسي طرحها و متقاضيان دركار گروه استان جهت تصويب وانتخاب گزينه نهائي

5) بررسي و ارزيابي مدارك و طرحهاي توجيه فني و اقتصادي توسط دفتر نظارت و ارزيابي و بانك عامل

6) ارائه گزارش از نتايج ارزيابي طرحها به ستاد راهبردي و تصويب طرحها براي ارسال به بانك عامل

1) ثبت نام تكميلي

با توجه به ايجاد بخش ثبت نام تكميلي در سايت آمايش، سازمان صنايع استانها مي بايست طي يك نامه رسمي به اطلاع كليه متقاضيان طرح آمايش برسانند كه نسبت به ثبت نام در سایت آمایش و تكميل فرمهاي ثبت نام تكميلي در سايت با استفاده از نام کاربری و گذروازه خود اقدام نمايند.مدت زمان تكميل فرمهاي ثبت نام تكميلي تا تاریخ 27/6/1387 مي باشد. بديهي است عدم ثبت نام تكميلي در موعد مقرر، به منزله انصراف از ثبت نام اوليه مي باشد. فرمهاي تكميلي با هدف جمع آوري اطلاعات كامل تر از متقاضيان و ارزيابي بهتر آنها در جهت تطبيق با شرايط و ضوابط طراحي شده است.

2) بررسي تقاضا واعلام موافقت اوليه

الف)سازمان صنايع استان مي بايست پس از اتمام ثبت نام تكميلي هريك از متقاضيان، نسبت به دريافت مدارك ذيل از متقاضي اقدام نمايد: اساسنامه شركت و آخرين تغييرات

ب)مصوبه هيئت مديره جهت اجراي طرح

پ)مدارك تصديق كننده اظهارات جدول امتيازات

ت)كپي شناسنامه و كارت ملي و مدارك تحصيلي و سوابق تجربي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل

ث)رزومه شركت، مدير عامل و اعضاي هيئت مديره

سپس با توجه به مدارك دريافتي و جدول امتياز بندي اصلاح شده در بخش ثبت نام تكميلي و فرم ثبت نام تكميلي متقاضي، اظهارات متقاضي مورد بررسي قرار گرفته و گزارش اين بررسي از طريق تكميل فرم "بررسي اوليه"(تعبيه شده در سايت) اعلام مي گردد. سپس سازمان صنايع استان دو متقاضي را براي يك عنوان طرح براساس بررسي اوليه و طبق جدول امتيازات و به ترتيب بيشترين امتياز انتخاب نموده و فرم موافقت اوليه را تكميل و به متقاضيان تحويل مي نمايد.(پيوست1)

تبصره 1

حداقل دو نفر بايد در طرح ثبت نام كرده باشند تا به دو نفر موافقت اوليه داده شود در صورتي كه طرح يك متقاضي داشته ولي امتياز آن بالاي 60 باشد تقاضا مورد بررسي قرار گرفته و موافقت اوليه صادر مي گردد.

تبصره 2

حداقل امتياز متقاضيان كه تقاضاي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد 15 امتياز مي باشد.

تبصره 3

چنانچه متقاضيان در درخواست خود شهرستان كمتر توسعه يافته را انتخاب نموده باشند در شرايط مساوي اولويت بالاتري نسبت به درخواست هاي ديگر دارند.

تبصره 4

چنانچه محل اجراي طرح پيشنهاد شده از سوي متقاضي از نظر تطبيق با مزيت هاي منطقه اي شهرستاني سازگار و مورد تأييد سازمان صنايع و معادن استان نيز قرار گيرد قابل بررسي است در غير اين صورت با جابجايي در ساير مناطق استان با نظر سازمان در فرآيند بررسي قرار مي گيرند.

تبصره 5

چنانچه براي طرح هاي مشمول اصل 44 (طرح هاي فولاد و ... ستاره دار) درخواست هاي سرمايه گذاري وجود داشته باشد پس از امتياز بندي گزارش لازم به دبيرخانه ستاد راهبردي ارسال گردد.

3) ارائه طرح توجيهي توسط متقاضيان داراي موافقت اوليه

پس از ارائه موافقت اوليه به متقاضيان منتخب، در اين مرحله لازم است سازمان صنايع استان از متقاضيان منتخب درخواست نمايد طرح امكان سنجي كه توسط مهندسين مشاور ذيصلاح تهيه و يا حداقل به تأييد آنها رسيده باشد را، به همراه اسناد و مدارك مورد نياز حداكثر ظرف مدت 2 ماه تهيه و ارائه نمايند.

4) بررسي طرحها و متقاضيان دركار گروه استان جهت تصويب وانتخاب گزينه نهائي

هماهنگي و برنامه ريزي اين مرحله از فرايند به عهده سازمان صنايع استان مي باشد كه ميبايست طرح توجيهي متقاضيان را مورد بررسي قرار داده و نظرات سازمان را در مورد متقاضيان ، براي انتخاب متقاضي نهائي به كارگروه صنعت معدن استان ارائه كرده ونتايج نظركارگروه را به همراه طرح توجيهي و مدارك زير به دبيرخانه ستاد راهبردي ارسال نمايد.دراين مرحله جواز تاسيس نيز براي متقاضي منتخب صادر مي گردد.

توجه: لازم به ذكر است متقاضياني كه طرح خود را در بازه زماني كوتاه تري به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه تحويل دهند بلافاصله وارد مرحله بعدي فرآيند مي گردند. همچنين موافقت اوليه و در خواست ارائه طرح توجيهي و حتي صدور جواز تأسيس به معناي اعطاي قطعي تسهيلات نمي باشد.

ارسال اصل يا رونوشت تأييد شده مدارك ذيل توسط سازمان صنايع و معادن استان براي ادامه فرايند به دبيرخانه ستاد راهبردي الزامي مي باشد. 1) تصوير جواز تاسيس يا توسعه

2) گزارشي از وضعيت طرح هاي معرفي شده شامل چكيده مشخصات فني و اقتصادي (پرينت اطلاعات ثبت نام تكميلي تعبيه شده در سايت به علاوه فرم پيوست شماره 2) و اظهار نظر كارشناس مربوطه در خصوص توجيه فني و اقتصادي طرح.

3) جدول تكميل شده فرم هاي امتياز بندي و دلايل انتخاب متقاضي نسبت به ديگر متقاضيان با ذكر امتياز

4)مدارك تصديق كننده اظهارات جدول امتيازات(مدارك لازم جهت اطمينان از صحت اظهارات مندرج در هر بخش)

5)ارائه طرح توجيه مالي، فني و اقتصادي(F.S)

6) پروفرماي ماشين آلات با ذكر مشخصات فني صادره از سازنده اصلي ماشين آلات به همراه ليست دقيق تفكيكي و قيمت هاي مربوطه.

كاتالوگ و مشخصات فني ماشين آلات در صورت موجود بودن.

CD (7ماشين آلات خط توليد نيز ارسال گردد

8) اساسنامه شركت و آخرين تغييرات

9) مصوبه هيئت مديره جهت اجراي طرح

10) كپي شناسنامه و كارت ملي و مدارك تحصيلي و سوابق تجربي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل

11) رزومه شركت، مدير عامل و اعضاي هيئت مديره

12) پيوست شماره 3

13)ارائه گزارش از مجموعه توانمندي هاي متقاضي و سهامداران در ايجاد و بهره برداري شامل:

الف)توانمندي هاي بالقوه يا بالفعل براي حضور موفق متقاضي در بازار به همراه مستندات مرتبط

سوابق در راه اندازي و بهره برداري طرح و طرح هاي مشابه در زمينه هاي مختلف فني و مهندسي

ب)مديريتي

پ)توان مالي متقاضي براي جذب و مديريت منايع مالي در دوره راه اندازي

ت)نحوه عملكرد متقاضي نسبت به تعهدات احتمالي قبلي

تبصره 6

ضمناً تأكيد مي گردد صرفاً طرح هايي به دبيرخانه ستاد راهبردي ارسال مي گردد كه در چهارچوب و فهرست طرح آمايش بوده باشد.لازم به ذكر است درخواست متقاضياني كه داراي نقص در پرونده و مدارك ارسالي باشند مورد بررسي و پيگيري قرار نمي گيرد.

تبصره 7

بانك عامل بر اساس درخواست متقاضي مشخص مي شود ولي در صورت صلاحديد،ستادراهبرديمي تواند بانك عامل راتغييردهد (5)بررسي و ارزيابي مدارك و طرحهاي توجيه فني و اقتصادي توسط دفتر نظارت و ارزيابي و بانك عامل، اين مرحله از فرايند توسط دفتر نظارت و ارزيابي و همچنين بانك عامل اجرا مي گردد. در اين مرحله طرحهاي توجيهي رسيده از مرحله قبلي مورد بررسي و اعلام نظر هر دو مرجع قرار مي گيرد. دفتر نظارت و ارزيابي طرح ها را از بعد فني و تكنولوژيكي بررسي نموده و بانك عامل نيز طرح ها را از بعد مالي و اقتصادي بررسي مي نمايد. شرط وارد شدن تقاضا به مرحله بعدي و ادامه فرايند، موافقت بانك و دفتر نظارت و ارزيابي مي باشد.

تبصره 8

در صورت عدم توافق هر يك از دو مرجع بررسي كننده، مرجع مربوطه دلايل خود براي عدم موافقت با درخواست متقاضي را در قالب يك گزارش به ستاد راهبردي ارائه مي نمايد، تصميم گيري در مورد ادامه فرايند منوط به نظر ستاد راهبردي مي باشد.

تبصره 9

در صورتيكه با دلايل متقن تشخيص داده شود كه متقاضي اول از ادامه اجراي طرح و سرمايه گذاري منصرف گرديده است، موضوع به وي ابلاغ و از متقاضي دوم جهت سرمايه گذاري دعوت و جواز تأسيس صادر مي گردد.

تبصره 10

به منظور اجراي هرچه بهتر طرح و رفع موانع و مشكلات احتمالي، لازم است سازمان صنايع استان رونوشتي از تمامي مكاتبات مربوط به طرح آمايش خود را براي دفتر پيگيري طرح هاي آمايش صنعت و معدن ارسال نمايند.

6) ارائه گزارش از نتايج ارزيابي طرحها به ستاد راهبردي و تصويب طرحها براي ارسال به بانك عامل اين مرحله از فرايند به عهده دبيرخانه ستاد راهبردي مي باشد كه مي بايست تقاضاهاي بررسي شده در بانك عامل و دفتر ارزيابي كه مورد موافقت هر دو مرجع مي باشند را براي تصويب نهائي و معرفي به بانك عامل به ستاد راهبردي ارائه كرده و پس از تصويب نهائي، طرحها را براي دريافت وام به بانك عامل معرفي نمايد. طبق برنامه ريزي هاي انجام شده و به منظور تسريع در روند كار، ستاد راهبردي با تشكيل جلسات فوق العاده نسبت به بررسي، تأييد و ارسال طرح ها به بانك هاي عامل اقدام مي نمايد.

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره جهت دريافت تسهيلات جهت طرح هاي ايجادي از شبكه بانكي كشور  می باشد.

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.