طرح هاي سرمايه در گردش

نوشته شده توسط Ali Ataei

معرفي بخش سرمايه در گردش :

منظور از وام «سرمايه در گردش» تأمین دارائيهاي جاري مورد نياز متقاضي جهت بهره برداري مطلوب از واحد صنعتي فعال از طريق تأمین مالي كوتاه مدت، متناسب با يك دوره توليد می باشد. به عنوان مثال یک شرکت تولیدی می تواند برای خرید مواد خام جهت تولیدات یک سال آينده اش تقاضای وام «سرمايه در گردش» به ميزان 500 ميليون تومان داشته باشد و تعهد نماید که در پایان دوره ی توليدش (مثلاً پس از 6 ماه) مبلغ وام را به بانک بازگرداند.

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره جهت دريافت تسهيلات سرمايه در گردش از شبكه بانكي كشور  می باشد.

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.